Başvurular

Gebze Belediyesi 45 zabıta memuru alacak 2022

Gebze Belediyesi 45 zabıta memuru alacak 2022, iş başvuru bölümüzde Gebze Belediyesi 45 zabıta memuru alacak ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gebze Belediyesi 45 zabıta memuru alacak başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gebze Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Kocaeli ilimizde bulunan Gebze Belediyesi, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde çok sayıda zabıta memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gebze Belediyesi ilan kapsamı içinde 45 zabıta alımı yapacaktır. Adaylar ilana 31.08.2022 ile 9.09.2022 tarihleri içinde müracaat edebileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında yer alıyor.

 • Gebze Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alımı Gerçekleştiriyor!
 • Başvuru şartları nelerdir?
 • Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?
 • Başvurular nasıl ve nereden yapılacaktır?
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul görenlerin ilanı
 • Sınavın türü, yeri, zamanı ve konuları
 • Sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz

Gebze Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alımı Gerçekleştiriyor!

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda açıklanmıştır.

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az B yahut A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.gebze.bel.tr ) temin edeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 9. Son altı ay içinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvurular nasıl ve nereden yapılacaktır?

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 31/08/2022’den 9/09/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Trafik Eğitim Parkı’nın olduğu; Arapçeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri içinde başvurunun yapıldığı Trafik Eğitim Parkında geçici olarak bulundurulacak Kurum iş yeri hekimi koordinatörlüğünde yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul görenlerin ilanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.gebze.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi ” gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir. (Sınav giriş belgesi, sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

Daha sonraki yazışma ve işlemlerde adayın başvuru formundaki adres bilgisi dikkate alınacak olup, hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Gebze Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

Sınavın türü, yeri, zamanı ve konuları

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 21.09.2022-25.09.2022 günleri ve tarihleri içinde Saat 09:00’da başlamak üzere, Sözlü Sınav için Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Katı Toplantı Salonu’nun olduğu Güzeller Mahallesi Bahar Cad. No:1 adresinde, Uygulamalı sınav için de; Gebze Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nün olduğu Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Cad. No:627 (Alaattin Kurt Stadı Karşısı) adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav gösterilen tarihler içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Belediyemiz, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a)Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar.

b)Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve kabiliyetin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

Sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde gösterilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.gebze.bel.tr) ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarının düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.gebze.bel.tr) ve aynı anda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün asılı panosunda ilanından bu yana yedi gün içinde dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Gebze Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan 45 zabıta memuru alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Gebze Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER GEBZE BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, gebze belediyesi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan gebze belediyesi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu