Başvurular

TCDD KPSS 70 taban puanı ile personel alımı yapacak!

TCDD KPSS 70 taban puanı ile personel alımı yapacak!, iş başvuruları bölümünde TCDD KPSS 70 taban puanı ile personel alımı yapacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. TCDD KPSS 70 taban puanı ile personel alımı yapacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

TCDD KPSS 70 taban puanı ile personel alımı yapacak!

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)i 17 Aralık 2019 tarihi itibari ile Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinde yeni bir personel alım ilanı paylaşımı yaptı. Yayınlanan ilana göre TCDD, 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde 09.30-15.30 saatleri içinde yapılacak yazılı sınav ile, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacak!

Bu ilan ile alınacak personeller TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı kadrosunda bulunan istihdam edileceklerdir. Belirtilen kadroya toplamda 4 personel alımı yapıldığını duyuran TCDD, başvuruda bulunmak isteyen adayların ÖSYM aracılığıyla 2018 ve 2019 senelerında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış olmaları gerektiğini dile getirdi.

Sınav Yeri; TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara Kafeterya Salonu olup, katılım şartları ve diğer detaylar, aşağıda altı çizildiği gibidir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01.01.2020 tarihi saygınlığıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul gören yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM aracılığıyla 2018 ve 2019 senelerında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların rakamının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter yönünden Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul yalnızca yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu yönünden, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya uygun olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8)Yapılacak olan sınava ilk yahut ikinci defa giriyor olmak,

SINAV BAŞVURUSU VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınav başvuruları, sınav açıklamasunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 31.01.2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen yahut posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda gösterilen adresten alınmak yahut Sayfa 2 / 4 www.tcdd.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan sınav ücreti olarak 10,-TL ücret alınacaktır.

Ücretler, Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu yahut Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Para iadesi yapılmayacak olup, para yatırılırken bankaya, dekontun açıklama bölümüne “Müfettişlik sınavı” meşruhatı yazdırılacaktır. Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların kesin listesi 05.02.2020 tarihinde, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından öğrenilebilecektir.

Ayrıca, www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden açıklamalacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 10.02.2020 tarihinden bu yana TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonundan da teslim alınabilecektir. Sınavda ilk kez bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi yahut Pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir Kimlik Belgesi de bunun bunun yanında bulundurulacaktır.

SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

1) T.C Kimlik Numarası beyanı yahut T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

2) Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.tr internet adresinden yahut elden teslim alınan),

3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı yahut bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

4) Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut kurumca onaylı örneği,

5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm), ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir. 1) Sağlıkla alakalı olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, 2) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

4) Adayın özgeçmişi,

5) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm), Sayfa

6) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı yahut noter onaylı fotokopisi,

YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri dörder puan olmak üzere yirmibeşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise yirmişer soru sorulacaktır. Yazılı sınavın konuları aşağıda açıklanmıştır.

1) Hukuk

a) Anayasa Hukuku

b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar)

f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

2) İktisat

a) Mikro İktisat

b) Makro İktisat

c) Uluslararası İktisat

ç) İşletme İktisadı

3) Maliye a) Maliye Politikası

b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe

ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları 4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

5) Yabancı dil :

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri

Sınav tarih ve süreleri

(15.02.2020) (1.Oturum) Saat 09/30-10/00 : Hukuk, (2.Oturum) Saat 10/30-11/00 : İktisat, ( 3.Oturum) Saat 13/00-13/30 : Maliye, (4.Oturum) Saat 14/00-14/30 : Muhasebe, (5.Oturum) Saat 15/00-15/30 : Yabancı Dil,

DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve hemen hemensının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden açıklamalacak olup, sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü sınavda; adayların genelde Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının bunun yanında sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday ile ilgili yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınacaktır. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir. Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu hemen hemensı ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığın ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek bunun bunun yanında Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla gerekli tebligat yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından bu yana en geç 5 gün içinde Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu yahut Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına 50 TL (Elli Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava girme şartlarını taşımayan adaylara istekleri halinde sınava giriş belgeleri iade edilecektir. – Sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu v.b elektronik aletler alınmayacaktır. – Sınavla alakalı olarak TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 5200000/4987,4977,4917 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenler ile ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç açıklamasunda bulunulur. – Başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu