Başvurular

Erciş Belediyesi Personel Alımı Yapıyor 2022

Erciş Belediyesi Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Erciş Belediyesi Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Erciş Belediyesi Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Erciş Belediyesi Personel Alımı Yapıyor

Van ilimizde yer almakta olan Erciş Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Erciş Belediyesi personel alımı ilanı kapsamı içinde avukat alımı yapacaktır. Adaylar ilana 28 Mayıs ile 18 Haziran tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Erciş Belediyesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?
 • Başvuru Sonuçları
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz

Erciş Belediyesi Personel Alımı İlanı 2018

Erciş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Avukat alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin boş 1 adet Avukat kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İlan edilen Avukat kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Özel şartlar

 • İlan edilen Avukat kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak,
 • Lisans programlarından Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Sıra

No

Kadro

Ünvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1 Avukat Avukatlık Hizmetleri 9 1 Hukuk Fakültesi Mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmak. Erkek/

Kadın

KPSSP3 2016

KPSS

den

En az

65

Puan

almak

Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
 • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istediğimiz belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

Avukatlık ruhsatı.

Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 28/05/2018 den 18/06/2018 Pazartesi günü saat 17.00′ ye kadar mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde müracaatlarını yapacaklardır.

Van Erciş Belediyesi adresindeki Erciş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir, Başvurular şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır, Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sonuçları

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 25/06/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Erciş Belediyesi Toplantı Salonunda; Avukat alımı için 28/06/2018 Perşembe Günü saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz

Sınavda Değerlendirme;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Erciş Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediyeye ait diğer tüm ilanlara Erciş Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu