Başvurular

Çayıralan Belediyesi Memur Alımı Yapıyor 2022

Çayıralan Belediyesi Memur Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Çayıralan Belediyesi Memur Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Çayıralan Belediyesi Memur Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Çayıralan Belediyesi Memur Alımı Yapıyor

Yozgat ilimizde yer almakta olan Çayıralan Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile açıktan memur alımı yapacağını açıkladı. Çayıralan Belediyesi memur alımı ilanı kapsamı içinde mühendis, zabıta memuru ve memur alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Çayıralan Belediyesi Açıktan Memur Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuru Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz İşlemleri

Çayıralan Belediyesi Açıktan Memur Alımı İlanı 2018

Çayıralan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.
Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS

Taban

Puanı

1 Memur GİH 9 3 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak. Erkek/

Kadın

KPSSP3
2 Mühendis TH 8 1 Üniversitelerin İnşaat yahut Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak Erkek/

Kadın

KPSSP3
3 Zabıta

Memuru

GİH 9 1 Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakülte yahut bölümlerinden mezun olmak Erkek/

Kadın

KPSSP3

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği eki Ek-1 ve Belediye Zabıta Yönetmeliği eki Ek-2 deki Başvuru Formları)
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma yahut Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
 5. KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 9. Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istediğimiz belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

 1. Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 2. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihinden, 23/042018 – 21/05/2018 Pazartesi günü saat 17.00′ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde),
 3. Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. Zabıta memuru başvuruları şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 5. Memur ve mühendis kadrolarına başvurular şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 6. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuru Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı

31/05/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Çayıralan Belediyesi ‘da; memur ve mühendis alımı için 19/06/2018 Salı Günü saat 10:00 da başlamak üzere, zabıta memuru alımı için ise 20/06/2018 Çarşamba Günü saat 10:00 da sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d. Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz İşlemleri

Sınavda Değerlendirme; Memur, mühendis ve zabıta memuru kadroları için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir. Bu makalemizde Çayıralan Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu