Başvurular

Bingöl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022

Bingöl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Bingöl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Bingöl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Bingöl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Bingöl Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bingöl Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamı içinde avukat alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Bingöl Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Konuları
 • Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?
 • Sınavın Değerlendirilmesi
 • Sözlü Sınav Konuları
 • Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz İşlemleri
 • Gerçeğe Aykırı Beyan
 • Avukatlık Kadrosuna Atanma İşlemleri

Bingöl Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ADET
AVUKAT AHS 6 1

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde gösterilen genel şartları taşımak
 • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak
 • En az 2 (iki) yıl mesleği ile alakalı fiilen çalışmış olmak ve belgelendirmek

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvuru Yeri Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / BİNGÖL – (426) 216 00 12
Başvuru Tarihi 27.04.2018 – 11.05.2018
Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü – 28.05.2018
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü – 08.06.2018

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır. İlanda gösterilen zaman zarfında yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir)
 • Üç adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 • KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı
 • Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği
 • Özgeçmiş
 • Mesleği ile alakalı fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü

Evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Konuları

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki etapta gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen zaman zarfında yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu aracılığıyla değerlendirilecek olup, başvurusu kabul gören adayların listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda gösterilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro rakamının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından açıklamalacaktır.

Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

 1. Anayasa Hukuku
 2. Medeni Hukuk
 3. Borçlar Hukuku
 4. Ticaret Hukuku
 5. Medeni Usul Hukuku
 6. İcra ve İflas Hukuku
 7. İdare Hukuku
 8. İdari Yargılama Hukuku
 9. Ceza Hukuku
 10. Ceza Usul Hukuku
 11. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 12. 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat

Sınavın Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro rakamının en fazla dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları hemen hemensı alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

Sözlü Sınav Konuları

Sınavda Adaylar;

 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu aracılığıyla anılan Yönetmeliğin 10. maddesinde bulunan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz İşlemleri

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu aracılığıyla başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle sınav açıklamasunda gösterilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasında ilan edilmek suretiyle açıklamalur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından bu yana altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Duyuru tarihinden bu yana beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde neticelendirılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verildiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

Avukatlık Kadrosuna Atanma İşlemleri

Giriş sınavında başarılı olup asıl listede bulunanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde gösterilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, Avukat kadrosuna atanırlar. Adayların Avukat kadrolarına atanmaları, giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup vazifeye başlamayanların yahut ataması yapılıp herhangi bir nedenle görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının bilgisi verildiğı tarihten bu yana en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarısı dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamaları iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar yahut ataması yapıldığı halde süresi içinde vazifeye mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Atamaları yapılanların vazifeye başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddesi hükümleri uygulanır.

Bu makalemizde Bingöl Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgileri paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu