Başvurular

BDDK Çok Sayıda Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

BDDK Çok Sayıda Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde BDDK Çok Sayıda Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. BDDK Çok Sayıda Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

BDDK Çok Sayıda Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani bilinen adıyla BDDK yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştirecek. BDDK personel alımı ilanı kapsamı içinde murakıp yardımcısı alımı, bankacılık uzman yardımcısı alımı ve BDDK uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. BDDK alımlar için sınav yapacaktır. BDDK sınavı başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Özel Başvuru Şartları Nelerdir?
 • BDDK Sınavı Başvurusu 2017
 • BDDK Sınavı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Personel Alımı İlanı 2017

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 08-09.04.2017 tarihlerinde iki gün sabah ve öğle saatlerinden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Giriş sınavının yazılı aşamasının yeri sınava katılmaya hak kazanan adaylara; sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan adaylara Kurumun resmi İnternet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare açıklamalacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 45, bankacılık uzman yardımcısı için 45 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10’dur.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu saygınlığıyla; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması veya ile ilgili iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda yahut bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması yahut kontrolü elinde bulundurmaması, Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye dışında tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması yahut kontrolü elinde bulundurmaması, Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar ikaznca ağır hapis yahut beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar ikaznca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri ile ilgili mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut diğer kanunlar ikaznca basit yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından yahut bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde bulunan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde gösterilen şartları taşımayan bireyler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı yahut imza ytesirini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak mecburiyetindedirler. Kurum denetimleri neticesinde, bu Kanun yahut alakalı diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir biçimde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza ytesirini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamı içinde çalışması yagizli tutulanlardan olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksek okulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için [Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerde (İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlükleri) görevlendirilecektir]; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği, bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yurt içindeki yahut yurt dışındaki fakülte yahut yüksekokullardan mezun yahut gösterilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2015 ve 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS);

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP26, KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 yahut KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 900 kişi içinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP22, KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 yahut KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340 kişi içinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP25” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği yahut dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri yahut dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içinde bulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP79 yahut KPSSP103” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 160 kişi içinde bulunmak.

d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP30, KPSSP35, KPSSP37, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

3) 01/01/2017 tarihi saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi saygınlığıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta gösterilen avukatlık ruhsatının aslı yahut onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

BDDK Sınavı Başvurusu 2017

Başvurular, 27/02/2017 tarihi saat 14.00’da başlayıp, 10/03/2017 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Başvurular, Kurumun resmi İnternet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu“nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi İnternet sitesinde (www.bddk.org.tr) açıklamalacaktır.

BDDK Sınavı

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu yahut grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav hususundan yahut grubundan en az 60 puan alınması ve sınav hemen hemensının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav neticesinde 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav hemen hemensının en az 70 puan olması gerekir. Sınavın Değerlendirilmesi; Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir. Ayrıca BDDK aracılığıyla yayınlanmış son ilanlara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İş İlanları sayfası üzerinden varabilirsiniz.


DİĞER BDDK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bddk hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan bddk açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu