Başvurular

BDDK Açıktan Personel Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı 2022

BDDK Açıktan Personel Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde BDDK Açıktan Personel Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. BDDK Açıktan Personel Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

BDDK Açıktan Personel Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani bilinen kısa adıyla BDDK yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde çok sayıda açıktan personel alımı yapacağını açıkladı. BDDK açıktan personel alımı ilanı kapsamı içinde istatistikçi, mühendis, teknisyen, hemşire, arşiv memuru, memur ve sekreter alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 6 Aralık 2017 ile 14 Aralık 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimizin devamından varabilirsiniz.

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl ve Nereden Yapılıyor?
 • Sınav Konuları ve Sınavın Değerlendirilmesi
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Atama İşlemleri
 • Sınava İlişkin Diğer Bilgiler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alımı İlanı 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “İstatistikçi”, “Mühendis”, “Teknisyen”, “Hemşire”, “Arşiv Memuru”, “Memur” ve “Sekreter” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda ekranlara gelecek olan adaylar içinden giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamı içinde çalışması yagizli tutulanlardan olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, unvanlar saygınlığıyla aşağıda gösterilen şartlar aranır.

Unvan Kadro

Sayısı

Görev

Yeri

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)
İstatistikçi 2 İstanbul Lisans İstatistik bölümünden yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak KPSSP3 80 10
Mühendis 1 İstanbul Lisans İnşaat mühendisliği bölümünden yahut denkliği YÖK aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak KPSSP3 80 5
Unvan Kadro

Sayısı

Görev

Yeri

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)
Hemşire 1 İstanbul Ön Lisans Hemşirelik ön lisans programından mezun olmak KPSSP93 70 5
Memur 12 İstanbul Lisans Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden yahut denkliği YÖK aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak KPSSP3 80 60
Memur 2 İstanbul Lisans İletişim fakültelerine bağlı bölümlerden yahut bunlara denkliği YÖK aracılığıyla onaylanmış yurt içindeki yahut yurt dışındaki fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak KPSSP3 80 10
Arşiv

Memuru

2 İstanbul Lisans Bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon yahut arşivcilik bölümlerinden yahut denkliği YÖK aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak KPSSP3 80 10
Sekreter 9 İstanbul Ön Lisans Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak KPSSP93 80 45
Memur 1 İstanbul Ön Lisans Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak KPSSP93 70 5
Teknisyen 1 İstanbul Lise ve dengi meslek okulu Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanı kapsamı içinde bulunan iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri yahut yapı tesisat sistemleri dallarının birinden mezun olmak. KPSSP94 70 5
1 İstanbul Lise ve dengi meslek okulu Elektrik-elektronik teknolojisi alanı kapsamı içinde bulunan elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektronik, Görüntü ve ses sistemleri, haberleşme sistemleri yahut büro makinaları teknik servisi dallarının birinden mezun olmak. KPSSP94 70 5

(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama neticesinde belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum yahut kuruluşlarında çalışmakta olan Kamu çalışanları ile 2016 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3, KPSSP93 yahut KPSSP94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro yahut pozisyona yerleştirilen adaylar

(Ataması yapılanlar yahut yerleştirildiği halde alakalı kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Böylelikle başvuruda olduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Başvuru Nasıl ve Nereden Yapılıyor?

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line ulaşım suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu“nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 06.12.2017 tarihi saat 14.00’da başlayıp 14.12.2017 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) açıklamalacaktır. Bu açıklama tebligat hükmünde olup bunun bunun yanında yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav yeri ve/yahut tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

Sınav Konuları ve Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınav adayların;

 • Mesleki bilgi ve mesleki kabiliyeti (50 puan),
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme kabiliyeti, muhakeme gücü (20 puan),
 • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 • Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
 • Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 puan olması gerekir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Atama İşlemleri

Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum aracılığıyla ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro rakamının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.

Asil listede bulunan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum aracılığıyla istediğimiz belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde gösterilen zaman zarfında başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının bilinmesi üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden bu yana en geç 6 ay içinde atama yapılabilecektir.

Sınava İlişkin Diğer Bilgiler

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten bu yana 10 iş günü içinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp sonuç alakalıye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden bildirilir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden yahut gerek görülmesi halinde alakalılerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden açıklamalacaktır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)

İletişim Numaraları
(0 212) 214 50 91 (0 212) 214 58 79 (0 212) 214 50 97

Bu makalemizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgileri paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kuruma ait iş ilanlarının hepsine BDDK İş Başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER BDDK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bddk hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan bddk açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu