Başvurular

Azdavay Belediyesi işçi alımı yapıyor 2022

Azdavay Belediyesi işçi alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Azdavay Belediyesi işçi alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Azdavay Belediyesi işçi alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Azdavay Belediyesi işçi alımı yapıyor

Kastamonu ilimizde bulunan Azdavay Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Azdavay Belediyesi işçi alımı ilanı kapsamı içinde itfaiye eri alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 25 Eylül 2019 ile 27 Eylül 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Azdavay Belediyesi İşçi Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?
 • Başvurular nasıl ve nereden yapılacaktır?
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul görenlerin ilanı
 • Sınavın yeri, zamanı ve konuları
 • Sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz işlemleri

Azdavay Belediyesi İşçi Alımı İlanı 2019

Kastamonu İli Azdavay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Azdavay Belediye Başkanlığı’nın boş İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve gösterilen asgari (55) KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla- erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sağlık yönünden kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye Teşkilatının ihtiyacına göre tespit edilen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı KadroDerecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1 İtfaiye Eri G.İ.H. 11 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.

En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

Erkek/Kadın KPSS P94 En az 55

Puan

Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. İş Talep Formu Kurumumuzdan yahut belediyemiz www.azdavay.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 2 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
 9. En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Başvurular nasıl ve nereden yapılacaktır?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 25/09/2019′ dan 27/09/2019 Cuma günü saat 17.00′ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 içinde), müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru belgelerini Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul görenlerin ilanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 30/09/2019 tarihinde belediyemiz web sayfası (www.azdavay.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın yeri, zamanı ve konuları

Azdavay Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında; 03/10/2019 Perşembe Günü saat 09:00’da ekranlara gelecek olup, sözlü sınavı müteakip uygulama sınavı yapılacaktır.

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

-Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve kabiliyetin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

Sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz işlemleri

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü Sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye aracılığıyla yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet sitesinden ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Azdavay Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan işçi alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara Azdavay Belediyesi iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu