Başvurular

Ardeşen Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı 2022

Ardeşen Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde Ardeşen Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Ardeşen Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Ardeşen Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı

Rize ilimizde yer almakta olan Ardeşen Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Ardeşen Belediyesi ilan kapsamı içinde zabıta memuru alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde 3 memur alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 26 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamındadır.

 • Ardeşen Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi
 • Sınav Sonuçlarının Açıklanması
 • Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?

Ardeşen Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Ardeşen Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda bulunan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. Başvuru Özel Şartları:

 • İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSSP3 puan türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
S.No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti Kpss Türü Kpss Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 9 3 Ekonomi,İktisat,İşletme,İşletme-Ekonomi,İstatistik,Uluslararası İşletmecilik,Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,Muhasebe,Muhasebe ve Finans Yönetimi,Muhasebe ve Finansal Yönetim,Pazarlama,Yerel Yönetimler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye,Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Fakültesi Lisans programlarının birinden mezun olmak Kadın/

Erkek

P3 En az

70

puan

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. İş Talep Formu, (Kurumumuzdan veya www.ardesen.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,
 3. Diploma yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istediğimiz diğer belgelerle birlikte 26/11/2018 gününden 30/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-16.30 içinde) Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü (Ardeşen Belediyesi Ana Hizmet Binası Merkez Mahallesi Atatürk Cad. No. 127 Ardeşen/RİZE) teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 10/12/2018 tarihinde Belediyemiz İnternet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 24/12/ 2018 tarihinde saat: 09.30 başlamak üzere, Ardeşen Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde bulunan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. Sınav başvuru formunda veya atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili alakalı makamlara suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin İnternet adresinde (www.ardesen.bel.tr.) ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Bu makalemizde Ardeşen Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Ardeşen Belediyesi aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Ardeşen Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ARDEŞEN BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, ardeşen belediyesi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan ardeşen belediyesi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu