Başvurular

Aile, Çalışma Bakanlığı 1000 daimi işçi alımı yapıyor 2022

Aile, Çalışma Bakanlığı 1000 daimi işçi alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Aile, Çalışma Bakanlığı 1000 daimi işçi alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Aile, Çalışma Bakanlığı 1000 daimi işçi alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Aile, Çalışma Bakanlığı 1000 daimi işçi alımı yapıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan ile sürekli olarak yani daimi işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilan kapsamı içinde 1000 daimi işçi alımı yapılacaktır. İlan kapsamı içinde; çocuk bakıcısı, teknik hizmet personeli, hasta ve yaşlı bakım işçisi, temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, engelli bakıcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 25 Kasım 2019 ile 29 Kasım 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 İşçi Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • KPSS Kapsamında Aday Listelerinin Belirlenmesi
 • Kura Kapsamında Aday Listelerinin Belirlenmesi
 • Belge Teslim İşlemleri
 • Sözlü Sınav İşlemleri
 • Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 • Göreve Başlama İşlemleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 İşçi Alımı İlanı 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda bulunan çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli olarak işçi alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İşçi olarak alınacaklarda;

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapa-bilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve yaşamın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı ile ilgili sürdürmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak,
 • Özel kanunlarda bulunan özel şartları taşımak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırması olumlu yanıtlanmak
 • Başvurunun son günü saygınlığıyla iş gücü isteklerinde gösterilen bölümlerden mezun olmak,
 • Adayların, başvurunun son günü saygınlığıyla açıklama ekinde bulunan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,
 • Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 • Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
 • Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden yalnızca bir işyeri (İl) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır.
 • Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/vazifeye başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorununin bulunmaması gerekmektedir.
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında gösterilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamı içindeki taleplerde; Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 2018 senesinde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden puanı bulunmak.
 • Önlisans eğitim düzeyindeki işçi isteklerine, alakalı KPSS puan türünden altmış ve üzeri puan almış olanlar başvurabilir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

başvuru şartları aranmaktadır.

ÖZEL ŞARTLAR

Bakanlığımıza ataması yapılan personel mazeret durumları dahil 3 (Üç) yıl süreyle iller arası tayin talebinde bulunamayacaktır.

Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere alınacak olan sürekli olarak işçiler;

Temizlik Görevlisi hizmeti verecek personelden;

“En az ortaöğretim mezunu olmak” şartı aranmaktadır.

Çocuk Bakıcısı hizmeti verecek personelden;

Çocuk Destek Merkezi Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesinde gösterilen Bakım elemanları, yirmibeş yaşını doldurmuş, söz ve davranı şlarıyla çocuklara rol model olabilecek yapıda ve sağlıklı iletişim becerisine sahip olmalıdır,

Önlisans düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*) yahut herhangi bir “önlisans” programından mezun olanlar için çocuk bakımı hususunda sertifika sahibi olmak,

Ortaöğretim düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*) yahut herhangi bir “ortaöğretim” programından mezun olanlar için çocuk bakımı hususunda sertifika sahibi olmak şartları aranır.

Hasta ve Yaşlı Bakım hizmeti verecek personelden;

Önlisans düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*)

Ortaöğretim düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*) yahut herhangi bir “ortaöğretim” programından mezun olanlar için hasta ve yaşlı bakımı hususunda sertifika sahibi olmak, şartı aranır.

Engelli Bakım hizmeti verecek personelden;

Önlisans düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*)

Ortaöğretim düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*) yahut herhangi bir “ortaöğretim” programından mezun olanlar için engelli bakımı hususunda sertifika sahibi olmak, şartı aranır.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) hizmeti verecek personelden;

“En az ortaöğretim mezunu olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde gösterilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak, (yükseköğretim kuramlarının güvenlikle alakalı fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz)” şartı aranır.

Bakım ve Onarım hizmeti verecek personelden;

Önlisans düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*) Ortaöğretim düzeyinde alakalı alan mezunu olmak (*) şartı aranır.

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunanlara hizmet verecekler için alakalı mevzuat gereği cinsiyet şartı konulmuştur.(*)

(*) Bakınız Meslek Kollarına Göre İl ve Kontenjan Dağılımı Tablosu

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri içinde online olarak yapılacaktır.

KPSS Kapsamında Aday Listelerinin Belirlenmesi

Önlisans eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar içinden, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayının 4 (Dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Kapsamında Aday Listelerinin Belirlenmesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kura çekimi yapılmak üzere gelen listede bulunan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri ardından Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri içinden kura ile açık iş rakamının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlene cektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi neticesinde tespit edilen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslim İşlemleri

Sözlü sınav için nihai listede bulunan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ardından ilan edilecek olup, bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, gösterilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir.

Sözlü Sınav İşlemleri

Belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu aracılığıyla teslim edilen belgeler incelendikten sonra tespit edilen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede bulunan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik hemen hemensı esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu yahut kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi saygınlığıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav neticesinde asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız ve/yahut alakalı İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından bu yana 3 (Üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta yahut e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Göreve Başlama İşlemleri

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar alakalı il müdürlüklerine istediğimiz belgeleri ardından belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını söyleyen askerlik belgesi, doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırmasının sonuca varılmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, gösterilen zaman zarfında belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler ile ilgili Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

İlanen açıklamalur.

Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

(*) Meslek Kollarına Göre İl ve Kontenjan Dağılımı Tablosu Ektedir.

İlanın Tam Metnine ve Alım Yapılacak İllere Ulaşmak İçin TIKLAYIN

Bu makalemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan 1000 sürekli olarak işçi alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alımları makalemizden varabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu