Başvurular

Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı

Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn
adli-tip-kurumuadli-tip-kurumu
Adli Tıp Kurumu önlisans adli tıp, acil tıp teknikerliği ve otopsi yardımcılığı mezunu 14 memur alacak.

İLAN

Adalet Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

1)Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi ikaznca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği gösterilen 14 sağlık teknikeri kadrosu için, Yüksek Öğretim Kurumları’nın Adli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı yahut acil tıp teknikerliği önlisans programlarından mezun olmuş ve 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP93 puan türünden katılan adaylar

içinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. (Sağlık teknikeri kadrosunda bulunanki personel, Adli Tıp Kurumu’nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak olup, sözlü sınavda başarılı olan adaylardan acil tıp teknikerliği önlisans programından mezun olanlara, görevlerine başlamalarına müteakip 1 ay süreyle Adli Tıp Kurumu merkezinde ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile ilgili hizmet içi eğitim verilecektir.)

2)Sözlü sınava başvuruda bulunacak adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4. maddesinde gösterilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3)Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro rakamının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama neticesinde, ilan edilen kadro rakamının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması neticesinde puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

4)Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I)Genel şartlar:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Son başvuru günü olan 26.09.2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c)Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d)657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f)Kamu haklarından mahrum olmamak,

g)Son müracaat tarihi saygınlığıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:

Sağlık teknikeri kadrosunda bulunan istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın adli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı yahut acil tıp teknikerliği önlisans programlarından mezun olmak.

5)Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat yahut bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile yahut diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu biçimde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6)Başvuru tarihi:

Başvurular 22.09.2014 Pazartesi günü başlayıp, 26.09.2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 30.09.2014 tarihinde açıklanacaktır.

7)Başvuru için gerekli belgeler:

a)Başvuru formu EK-2,

b)Öğrenim belgesi fotokopisi

c)2012 yılı KPSSP93 sınav sonuç belgesi

d)Nüfus cüzdan fotokopisi

8)Başvuruların değerlendirilmesi :

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul gören adayların KPSSP93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama neticesinde ilan edilen kadro rakamının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama neticesinde puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sıralamalar kadro yeri ve ünvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Ankara Sağlık Teknikerliği için ayrı Malatya Sağlık Teknikerliği için ayrı sıralama yapılacaktır.)

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar ile ilgili genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayına girecektır. Yayımlanacak bu açıklama, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde bulunacağından, adaylara bunun bunun yanında bir tebligat yapılmayacaktır.

9)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade kabiliyeti 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir yahut birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

10)Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 02.10.2014 Perşembe günü saat 09:00 da yapılacaktır.

Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11)Sonuçların açıklanması :

Sözlü sınav sonuçları 15.10.2014 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 31.10.2014 günü mesai bitimine kadar aşağıdaki gösterilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

1)Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

2)Öğrenim Belgesinin Aslı yahut Noter Tasdikli Sureti.

3)Askerlik Durum Belgesi.

4)6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).

5)Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.

6)Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.

7)Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

İLAN olunur

GÖREV YERİ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

İSTANBUL MERKEZ

SAĞLIK TEKNİKERİ

5

ÖNLİSANS

BURSA GRUP BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

MALATYA GRUP BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

TRABZON GRUP BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

DİYARBAKIR GRUP BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

ÖNLİSANS

ERZURUM GRUP BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

ÖNLİSANS

GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜD.

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜD.

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

8. NUFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :

24.EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :.

25.ATANMAK İSTEDİĞİ KADRO VE YERİ:

(Örn: Kimya Mühendisi / Erzurum )

Bu Ek-1 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, açıkladığim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

TARİH : ……………… /……. /20.

ADAYIN İMZASI :

AÇIKLAMALAR:

1.Bu form aday aracılığıyla el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2.Adaylar ilanda gösterilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.

3.Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

4.Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda olduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri ikaznca suç açıklamasunda bulunulur.

 


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu