Başvurular

PTT 500 Yeni Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

PTT 500 Yeni Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde PTT 500 Yeni Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. PTT 500 Yeni Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

PTT 500 Yeni Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu ilan ile 500 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. PTT personel alımı ilanı kapsamı içinde 367 gişe ve büro görevlisi alımı ile 133 dağıtıcı alımı olmak üzere 500 personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 13 Şubat 2017 ile 18 Şubat 2017 tarihleri içinde iş başvurusu yapabileceklerdir. PTT 500 personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgi haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü (PTT) 500 Yeni Personel Alımı İlanı 2017
 • PTT 500 Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • PTT 500 Personel Alımı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?
 • Ataması Yapılacak Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü (PTT) 500 Yeni Personel Alımı İlanı 2017

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların anlaşmali personel ile ilgiliki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri ikaznca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri gösterilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar içinden Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet anlaşmali personel sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi hükümleri ikaznca sigortalı olacaktır.

PTT 500 Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Adaylarda aranan genel başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı içinde bulunanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için ekli listede gösterilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
 • Yapılacak”sözlü sınavda” başarılı olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum yahut kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • 2016 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

Adaylarda aranan özel başvuru şartları aşağıda geniş bir şekilde olarak verilmiştir.

Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Başvuru Şartları :

 1. Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının yahut denkliği YÖK aracılığıyla kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki okulların Ek-2 listede gösterilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 2. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 3. KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Dağıtıcı Alımı Başvuru Şartları :

 1. İki yıllık eğitim veren yüksek okulların yahut denkliği YÖK aracılığıyla kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki okulların Ek-3 listede gösterilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine yahut Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.) NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.
 3. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta sevkiyat işlerini yaya biçimde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy içindeki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 4. KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

PTT 500 Personel Alımı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri içinde Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

NOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda gösterilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon rakamının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 20.03.2017 a€” 31.03.2017 tarihleri içinde yapılacak olup, yeri Şirketimizin İnternet adreslerinde ilan edilecek ve bunun bunun yanında cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir. Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik hemen hemensından oluşacaktır. Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden bu yana yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu aracılığıyla itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç alakalıye bildirilecektir. Sınav notu en yüksek miktarda olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek miktarda olan,
KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Adayın ataması yapılır.

NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük aracılığıyla ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT iş yerinde çalıştırılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday bunun bunun yanında yedek olarak belirlenecektir.Pozisyonlardan boş kalanlar ile vazifeye başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler içinden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

Ataması Yapılacak Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin İnternet çıktısı,
 • Diploma yahut geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul yahut noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket aracılığıyla onaylanarak aslı iade edilecektir.)
 • Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 • İş isteme beyannamesi,
 • Mal bildirim beyannamesi,
 • Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
 • Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu(4 suret )

Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından bu yana on beş gün içinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı alakalı PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu zaman zarfında müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır. Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda gösterilen adreslerine tebliğ yapılacak olup,adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden bu yana on beş gün içinde vazifeye başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir neden olmadıkça bu süre içinde vazifeye başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir nedenlerle vazifeye başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev zamanını tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir.Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda gösterilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT:Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde,adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca,Şirketimizin İnternet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) açıklamalacaktır. İlanen açıklamalur.

ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 200
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 100
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 167
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 33
TOPLAM 500

Dağıtıcı Pozisyonu İçin Mezun Olmanız Gereken Bölümleri Öğrenmek İçin TIKLAYIN

Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Mezun Olmanız Gereken Bölümleri Öğrenmek İçin TIKLAYIN

Bu makalemizde PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 500 personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru sırasında istediğimiz evraklar gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

 


DİĞER PTT HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, ptt hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan ptt açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu