Başvurular

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı 2022

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı paylaştığı ilan ile memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilan kapsamı içinde avukat alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde 7 avukat alımı yapılacaktır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı memur alımı ilanı ile ilgili başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı 2017
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Başvurusu 2017
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avukat Alımı Sınavı 2017
  • Sınav Sonuçları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı 2017

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 7 (yedi) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.

Sınava katılabilmek için;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
  • Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak,
  • En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,
  • Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş yahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Memur Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 04/08/2017 tarihinde başlayıp, 14/08/2017 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Yarışma Sınavına başvuru, Orman ve Su İşleri Bakanlığının www.ormansu.gov.tr sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuru formunun çıktısını imzalayarak, posta yoluyla yahut elden bu açıklamanun “İletişim Bilgileri”nde gösterilen adrese teslim etmeleri yahut Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 14/08/2017 tarihi saat 18:00’e kadar ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Söz konusu başvuru formunu bu açıklamada bulunan “İletişim Bilgileri”nde gösterilen adrese yollamayan yahut imzasız olarak gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamış erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel belgeyi de başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Müracaat tarihinden önce yapılan başvurular ile elektronik ortamda yapılmadan posta yahut diğer biçimde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği yahut beyanda olduğu tespit edilenler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; kadro rakamının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, (KPSS P3) puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ile diploma yahut geçici mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ve avukatlık ruhsatnamesinin aslı yahut Bakanlıkça veya noter onaylı örneğinin en geç 08/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar posta yoluyla yahut elden bu açıklamanun “İletişim Bilgileri”nde gösterilen adrese teslim etmeleri yahut Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 – 18:00) içinde ve en geç sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

BİRİMİ UNVANI SINIFI DERECESİ ADET
Merkez Teşkilatı Hukuk Müşavirliği Avukat AH 9 3
Taşra Teşkilatı 1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Avukat AH 7 1
Taşra Teşkilatı 3. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Avukat AH 7 1
Taşra Teşkilatı 13. Bölge Müdürlüğü (Erzurum) Avukat AH 7 1
Taşra Teşkilatı 15. Bölge Müdürlüğü (Malatya) Avukat AH 7 1

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avukat Alımı Sınavı 2017

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Yargılama Usulü ve İdari Yargılama Usulü konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Bakanlığın görev alanı ile alakalı bilgi düzeyleri,

değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu aracılığıyla sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, yukarıda gösterilen (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az yetmiş olması şarttır.

Adayların, sınav saatleri civarından en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Sözlü Sınav, 18/09/2017 tarihinde saat 9:30’da Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınav Sonuçları

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Giriş sınavı başarı puanı; KPSS P3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik hemen hemensından meydana gelir. Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilmek suretiyle açıklamalacaktır. Yarışma Sınavı kazanan Avukat adaylarına bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Duyuru tarihinden bu yana beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca en geç on beş gün içinde neticelendirılır.

Giriş sınavında başarılı olup, ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler yukarıdaki listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada bulunan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adayların çeşitli nedenler ile tercih işlemine bizzat katılamamaları durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içinde becayiş yapma hakkı tanınacaktır.

Adres: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Alpaslan Türkeş Caddesi No: 71 (06560) Beştepe/ANKARA Tel: 0 312 207 51 41 İlanen açıklamalur.

Bu makalemizde Orman ve Su İşleri Bakanlığı aracılığıyla yayına giren memur alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ile sınav ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık aracılığıyla yayına giren bütün ilanlara Orman ve Su İşleri Bakanlığı İş Başvurusu sayfasından varabilirsiniz.

 


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu