Başvurular

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı Yapıyor 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı Yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile 3200 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ilan kapsamı içinde antrenör, spor eğitim uzmanı, spor psikoloğu, fizyoterapist, spor beslenmecisi, masör alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 18 Mayıs 2018 ile 4 Haziran 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli, Yeri, Tarihi ve Sınava Giriş
 • Sınav İşlemleri
 • Göreve Başlama İşlemleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı İlanı 2018

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/yahut taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak anlaşmali personel giriş sınavıyla 1800 Antrenör ve  1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere, toplam 3200 anlaşmali personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden bu yana sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçları ile şike yahut teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Lakin, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine yahut alakalı federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla yahut doping suçu sebebiyle ceza almamış olmak,

B- Özel Şartlar

1- Başvuru tarihi itibariyle anlaşmali Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.

 • Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi hususunda yurt içi yahut yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi hususunda yurt içi yahut yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi hususunda yurt içi yahut yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • Spor Masörü: Yurt içinde yahut yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
 • Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi yahut spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü hariç mezun olmak. Yurt içinde yahut yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Spor Uzmanlığı için EK-1 sayılı tabloda gösterilen bölümlerden mezun olmak

2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

 • Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından yahut yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
 • EK-2 sayılı tabloda gösterilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Alınacak anlaşmali Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda açıklanmıştır.

Başvuru Şekli, Yeri, Tarihi ve Sınava Giriş

Başvurular 18.05.2018 tarihinden 04.06.2018 tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı ile http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak, “Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir biçimde geniş bir şekilde özgeçmiş detaylarını de yazıp doldurarak

 1. Vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın rahatlıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalı),
 2. Mezuniyet belgesini yahut denklik belgesini
 3. Antrenör pozisyonu için en az 2. Kademe antrenörlük belgesini
 4. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru süresi içinde alınmış doğrulama kare kodu bulunan güncel tarihli askerlik durum belgesini,
 5. Özel şartlar bölümünde istenen diğer belgelerini,

taratıp eklemek suretiyle elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre Antrenör yahut Spor Uzmanı pozisyonlarından yalnızca bir pozisyona başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurdukları pozisyona göre yalnızca bir İl tercihinde bulunacak ve o İl için sıralamaya girmesi durumunda sözlü sınava çağırılacaklardır. Ayrıca Spor Eğitim Uzmanlığı için müracaat edecek adaylar yalnızca mezun oldukları bölümlere göre kendilerine ayrılan kontenjan çerçevesinde tespit edilen illere başvurabileceklerdir. İlanda gösterilen şartlara uygun olmayan yahut elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak Antrenör yahut Spor Uzmanı pozisyon unvanı için başvuru yapanlar içinden, puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen anlaşmali personel rakamının 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaporttan herhangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır. Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yerleri ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.

Sınav İşlemleri

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri aracılığıyla; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade kabiliyeti ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik hemen hemensı esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından yüksek ise puanı en yüksek adaydan bu yana sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise yalnızca başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen anlaşmali pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınacaktır. Lakin Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde yahut yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde alakalı sınav komisyonu aracılığıyla incelenerek karara bağlanacak ve adayın beyan ettiği e-posta adresine bildirilecektir.

Göreve Başlama İşlemleri

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olanlardan;

I- İSTENİLECEK BELGELER

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından bu yana 10 (on) iş günü içinde Spor Genel Müdürlüğü aracılığıyla istediğimiz belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Lakin belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları aracılığıyla yapılabilecektir.

II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA

Başvuruda tercih ettiği ili kazanan adayların sözlü sınav başarı puanı sıralamasına göre açıklanan il merkezi yahut ilçeleri tercih hakkı olacaktır. Görev yerini kabul etmeyen aday yerine yedek aday çağırılacaktır.

Asıl olarak sınavı kazananlardan tercih ettikleri görev yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen yahut yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr) ve (www.sgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup bireylere bunun bunun yanında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar belirlenecek olan zaman zarfında hizmet anlaşmasini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içinde görev yerlerine giderek fiilen vazifeye ekranlara geleceklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan vazifeye başlamayan adayların anlaşmaleri iptal edilecektir.

Belirlenen son vazifeye başlama tarihi itibariyle, doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içinde vazifeye başlatılabileceklerdir.

D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve anlaşma yapılmış ise anlaşmaleri iptal edilecektir. İdare aracılığıyla kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte alakalıden tahsil edilecektir. Bu bireyler ile ilgili alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

İlgililere açıklamalur.

EKLER :

EK:1 Mezun Olunan Bölümlere Göre Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Kontenjan Tablosu İçin TIKLAYIN

EK:2 Antrenör Spor Branşları Listesi İçin TIKLAYIN

EK:3 Antrenör İl ve İlçe Pozisyon Dağılımı İçin TIKLAYIN

EK:4 Spor Eğitim Uzmanı İl ve İlçe Pozisyon Dağılımı İçin TIKLAYIN

EK:5 Spor Uzmanı (Sağlık Grubu) İl Pozisyon Dağılımı İçin TIKLAYIN

EK:6 Spor Eğitim Uzmanı (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Mezunları) Pozisyon Dağılımı İçin TIKLAYIN

Bu makalemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 3200 personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Gençlik ve Spor Bakanlığı iş başvuru formu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu