Başvurular

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı Yapıyor 2022

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı Yapıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı veya bilinen kısa adıyla GİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda avukat alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı ilan kapsamı içinde 35 avukat alımı yapacaktır. Adaylar ilana 19 Haziran ile 28 Haziran 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 35 Avukat Alımı İlanı 2018
 • Sınav Tarihi ve Yeri
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Sınav Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılıyor?
 • Sınavın Şekli ve Konuları
 • Değerlendirme
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz
 • Diğer Bilgiler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 35 Avukat Alımı İlanı 2018

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda gösterilen vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 35 (otuz beş) avukat alınacaktır.

Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro rakamının 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 türünden eşit puan almış olmaları sebebiyle son sıradaki aday rakamının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KONTENJAN TOPLAM
ANKARA 7 35
ANTALYA 1
BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL) 1
HATAY 1
İSTANBUL 22
KOCAELİ 1
MERSİN 1
ŞANLIURFA 1

Sınav Tarihi ve Yeri

Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimler i ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü saygınlığıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
 • 01.01.2018 tarihi saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.198 3 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
 • ÖSYM aracılığıyla 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sınav Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılıyor?

Başvurular, 19 Haziran 2018 Salı günü başlayıp 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi” ne kayıt olarak, sistemde bulunan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde bulunmaktadır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınavın Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki etapta yapılacaktır. Avukatlık giriş sınavı yazılı bölümü test usulüyle gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro rakamının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme kabiliyeti, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri aracılığıyla ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik hemen hemensı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekmektedir.

Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik hemen hemensı alınarak hesaplanır. Başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı açıklamasunda gösterilen Avukat kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar h alinde ilan edilen kadronun %25’ine kadar yedek aday belirlenir. Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek miktarda olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek atanacaktır. Yedek listede bulunan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, ardındanki sınavlar için müktesep hak yahut herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklamalacaktır.

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının olduğu asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklamalacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde bulunan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Sınav sonuçlarına, açıklamanun yapıldığı günü takip eden tarihten bu yana yedi gün içinde dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç alakalıye yazılı olarak bildirilecektir.

Diğer Bilgiler

Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin açıklama giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi yahut kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Diploma, mezuniyet belgesi yahut denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde şahsen ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları alakalıye iade edilecektir.

Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu biçimde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenler ile ilgili Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Giriş sınavında başarılı olup, asil listede bulunanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde gösterilen süre içinde atamaya esas teşkil eden belgeleri ibraz edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik’in 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde süresi içinde vazifeye mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının bilinmesi üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi , cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat özelliği dışında özelliği bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun biçimde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak biçimde silinmesi hususundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu bireyler ile ilgili yasal işlem yapılacaktır.

Bu makalemizde Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılacak olan avukat alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Gelir İdaresi Başkanlığı işe alım süreci sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, gelir idaresi başkanlığı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan gelir idaresi başkanlığı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu