Başvurular

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor 2022

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor

Eyüpsultan Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile 25 zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Erkek ve kadın adaylar ilana başvuru yapabileceklerdir. Adaylar ilana 2 Temmuz 2018 ile 17 Temmuz 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınavın Yeri Zamanı ve Konuları
 • Sınav Konuları:
 • Sınav Değerlendirmesi
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 • Sınav Sonuçlarına İtiraz

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Eyüpsultan Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olan adayların geçerli KPDS/YDS İngilizce ve/yahut Arapça sınavından en az (B) düzeysinde puan almış olması gerekmektedir.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olan adayların M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.
Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet KpssTürü KpssPuanı
1 Zabıta Memuru GİH 9 7 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP3 En az 65 puan
2 Zabıta Memuru GİH 10 11 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP93 En az 65 puan
3 Zabıta Memuru GİH 10 2 Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP93 En az 65 puan
4 Zabıta Memuru GİH 9 1 Endüstri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP3 En az 65 puan
5 Zabıta Memuru GİH 10 1 Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP93 En az 65 puan
6 Zabıta

Memuru

GİH 9 3 Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPPSP3 En az 65 puan

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu, (Belediyemiz internet sayfasında temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
 • KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Başvuru özel şartlarında gösterilen sertifika fotokopisi.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuruda bulunacakların aşağıda gösterilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adayların, 02.07.2018 – 17.07.2018 tarihleri içinde Belediyemizin kurumsal internet sitesinde (www.eyupsultan.bel.tr) bulunan başvuru formunu (Yönetmelik EK-2 Başvuru Formu) eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların, internetten doldurulan formun çıktısı ve istediğimiz diğer belgelerle birlikte Belediyemizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları, KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında adayı sınava çağırır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları, 20.07.2018 tarihinden bu yana Belediyenin internet adresinden ilan edilir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile Sınav Yeri ve Tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta ile gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.

Sınavın Yeri Zamanı ve Konuları

Adayların hangi tarih ve saatte sınava girecekleri Belediyemiz web sayfasında ilan edilecek ve adayların başvuru formunda gösterilen cep telefonu numarasına SMS ve e-posta adreslerine bilgilendirme gönderilecektir.

Sözlü sınav 30-31.07.2018 tarihleri içinde saat 09.00 ve 14.00’da Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınav Değerlendirmesi

Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde bulunan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

Sınav başvuru formunda veya atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili alakalı makamlara suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde (www.eyupsultan.bel.tr) ilan edilecektir. Listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Eyüpsultan Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan zabıta memuru alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye aracılığıyla yayına giren ilanlara Eyüpsultan Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ZABITA MEMURU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, zabıta memuru hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan zabıta memuru açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu