Başvurular

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 2022

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 2022, iş başvuru bölümüzde Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kayseri ilimizde bulunmakta olan Erciyes Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Erciyes Üniversitesi ilan kapsamı içinde tabip, eczacı, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, hemşire, sağlık teknikeri alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 gün içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 2 (iki) Eczacı, 5 (beş) Fizyoterapist, 3 (Üç) Psikolog, 2 (İki) Diyetiyen, 124 (yüzyirmidört) Hemşire. 21 (Yirmibir) Sağlık Teknikeri ve giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1 (Bir) Tabip olmak üzere toplam 158 (yüzellisekiz) anlaşmali personel alınacaktır.

Eczacı ve Tabip pozisyonlarına müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
TABİP

BAŞVURU KODU: 01

1 – Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültesinden mezun olmak.

(KPSS şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

ECZACI

BAŞVURU KODU : 02

2 -Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

(KPSS şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

FİZYOTERAPİST

BAŞVURU KODU: 03

5 -Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarından mezun olmak.
PSİKOLOG

BAŞVURU KODU : 04

3 -Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak,
DİYETİSYEN

BAŞVURU KODU: 05

2 -Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Beslenme ve Diyetetik Programından Mezun Olmak.
HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 06

124 -Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden yahut hemşireliğe denk kabul gören sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak,

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 07

5 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 08

1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Elektronörofizyoloji Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 09

6 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Cerrahi Teknikerliği yahut Ameliyathane Hizmetleri Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 10

4 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Eczane Hizmetleri Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 11

1 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Anestezi yahut Anestezi Teknikerliği Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 12

1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Odyometri yahut Odiometri Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 13

2 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Tıbbi Laboratuvar Programından Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 14

1 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Önlisans Diyaliz Programından Mezun Olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak yahut muaf olmak yahut tecilli olmak.
 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip ve Eczacılık pozisyonu hariç)
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli iş yerinde çalışmaya mani hali olmamak.
 • 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü hedeflenen çalışma planları içerisinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
 • 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali olarak istihdam edilenler hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Tabip ve Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istediğimiz belgeler ile birlikte (noter tasdikli yahut aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
 • 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
 • Fotoğraf (1) adet
 • İş talep formu

Bu makalemizde Erciyes Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanına dair başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu