Başvurular

DİB 500 vaiz alımı yapacağını açıkladı 2022

DİB 500 vaiz alımı yapacağını açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde DİB 500 vaiz alımı yapacağını açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. DİB 500 vaiz alımı yapacağını açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

DİB 500 vaiz alımı yapacağını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı yani bilinen kısa adı ile DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile vaiz alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamı içinde 500 vaiz alımı yapacaktır. Adaylar ilana 6 Eylül ile 16 Eylül 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • DİB 500 Vaiz Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sınavın Şekli, Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Değerlendirme ve Başarı Sıralaması
 • İtiraz İşlemleri

DİB 500 Vaiz Alımı İlanı 2019

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi gösterilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)
 • Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
 • Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 • Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi ikaznca çalışıyor olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde gösterilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • Vaiz unvanında çalışıyor olmamak yahut müktesebi bulunmamak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il ve ilçe müftülükleri yahut dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte 06.09.2019 (saat 08:30)-16.09.2019 (saat 16:30) tarihlerinde şahsen başvuracaklardır. Yurtdışında yahut askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. Başvurular alakalı birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları aracılığıyla Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.  06.09.2019 (saat 08:30)-16.09.2019 (saat 16:30) tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren personelden müracaat şartlarını taşıyanlar 23.09.2019 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahipleri Başkanlığımız DİBBYS programındaki kullanıcı hesapları vasıtasıyla sınava katılma durumlarını öğrenebilecektir.

Sınavın Yazılı Aşamasına Başvurular

Sınava katılmaya hak kazananların, sınavın yazılı aşamasına katılabilmek için Anadolu Üniversitesinin “Aday İşlemleri Sistemi” (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden 30.09.2019-11.10.2019 tarihlerinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Yazılı sınav başvurusu için her aday, Anadolu Üniversitesine 125 (yüzyirmibeş) TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında Üniversitenin “Aday İşlemleri Sistemi” üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Vaizlik Giriş Sınavı yahut Murakıplık Sınavına başvuran adayların bunun yanı sıra Görevde Yükselme Sınavı kapsamı içindeki unvanlardan birisine de başvurmaları halinde tek ücret (125 TL) ödemesi yapacaklardır.

Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen yahut giremeyen, sınava alınmayan yahut çıkarılan, sınavda başarısız olan yahut sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran yahut aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir. Yazılı sınavla alakalı başvuru süresi dolduktan sonra, adaylar kişisel bilgileri, sınav merkezi, fotoğrafları vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Yazılı sınav başvurusuna ilişkin diğer hususlar Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yazılı sınav başvuru sürecinde ilan edilecektir.

Engelli adaylar:

Sınava başvuranlardan sürekli olarak/geçici engelli yahut sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını bitirdiktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. isteklerini iletmek maksadıyla, bu açıklamanun ekinde bulunan (Ek-1) Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı biçimde, üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça söyleyen) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde gösterilen adrese (üniversiteye) ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir nedenle zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen biçimde sınava alınacaklardır.

Duyuruda gösterilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve açıklamada gösterilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı yahut pasaport),
 • Sağlıkla alakalı olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Sınavın Şekli, Yeri, Zamanı ve Konuları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

a) Yazılı Sınav

1. Sınavın yazılı aşaması 02.11.2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere toplam 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav merkezi tercihini başvuruda belirteceklerdir.

2. Yazılı sınav konuları, bu açıklamanun “X. YAZILI SINAV KONULARI VE KAYNAK ESERLER” başlığında açıklanmıştır.

3. Adaylar yazılı sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi) ibraz etmek mecburiyetindedirler. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri sınav personellerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

4. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin esaslar ve adayların sınavda uyması gereken kurallar bu açıklamanun ekinde (Ek-2) bulunmaktadır.

5. Adaylar yazılı “Sınav Giriş Belgesi”ni 28.10.2019-01.11.2019 tarihlerinde Üniversitenin “Aday İşlemleri Sistemi” (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden alabileceklerdir.

6. Yazılı sınav sonuçları 18.11.2019 tarihinde (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) adresinden ilan edilecektir.

7. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöne ltilecektir. Sınavda bulunacak her soru, puan olarak eşit kilograma sahiptir.

8. Değerlendirme yalnızca doğru yanıtlar üzerinden yapılacak, yanlış yanıtlar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru(lar) olması durumunda, bu sor u(lar) adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

9. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

b) Sözlü Sınav

1. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sınav konuları:

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan)

b) Arapça, (30 puan)

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan)

d) Başkanlık ve Kamu çalışanları ile alakalı mevzuat (10 puan),

3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

4. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

1. Sınavda başarılı olabilmek için sınavın yazılı ve sözlü aşamasının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik hemen hemensı esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik hemen hemensının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek miktarda olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan; ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

İtiraz İşlemleri

1. Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına yönelik itirazlarını 04.11.2019 – 08.11.2019 tarihlerinde, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise 18.11.2019-22.11.2019 tarihlerinde Üniversitenin “Aday İşlemleri Sistemi” (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır.

2. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için alakalı web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversiteye 10 (on) TL itiraz fiyatını ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru biçimde doldurarak onaylaması gerekmektedir. Önceki maddede bulunan tarihler dışında yahut başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3. Sınav soruları ve sınav uygulamasına ilişkin itirazların sonucu 18.11.2019 tarihinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonucu 27.11.2019 tarihinde Üniversite aracılığıyla adaylara bildirilecektir.

4. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana en geç 7 (yedi) gün içinde yapacaklardır. İtirazların sonucu en geç 15 (onbeş) gün içinde adaya bildirilecektir.

Diğer Bilgiler

1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday aracılığıyla gösterilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3. Sınav ve sonuçları ile alakalı Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm açıklamalar tebligat sayılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla alakalı iş ve işlemlerde yazılı dilekçeler dışında faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.

5. Bu açıklamada yer almayan hususlarla alakalı olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun ile Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

6. Duyuruda gösterilen biçimde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle alakalı itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ardından ilan edilecektir.

İletişim

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

E-posta : persis@diyanet.gov.tr

ADAY’lar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla alakalı olarak, aşağıdaki iletişim kanallarından ÜNİVERSİTE ile iletişime geçebilecektir.

E-posta : sinavdestek@anadolu.edu.tr Tel : 0 222 335 0580 / 2286

X. SINAV KONULARI VE KAYNAK ESERLER

SINAV KONULARI KAYNAKLAR
Kur’an Tarihi İslam Ansiklopedisi 1-44 TDV Yay.

Kur’an’a Giriş Mehmet Paçacı TDV Yay.

Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi Demirhan Ünlü TDV Yay.

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA TDV Yay. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Komisyon DİB Yay.

Tefsire Giriş Muhsin Demirci İSAM

Tefsir Usulü Prof. Dr. İ Cerrahoğlu TDV Yay.

Hadis Tarihi Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.

Hadis Usulü Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.

Hadis İlimleri Edebiyatı Prof. Dr. Mücteba Uğur TDV Yay. Kelama Giriş U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz İSAM

Kelam Terimleri Sözlüğü B. Topaloğlu, İ. Çelebi İSAM

İslam’ın İnanç Esasları İlyas Çelebi TDV Yay.

Hanefi Fıkıh Alimleri Prof. Dr. Ahmet Özel TDV Yay.

Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Osman Keskioğlu DİB Yay. İlmihal I-II, TDV Yay.

İslam Hukuk İlminin Esasları Zekiyüddün Şaban TDV Yay.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İ. Sarıçam TDV Yay.

Son Peygamber Hz. Muhammed Casim AVCI TDV Yay.

İslam Ahlakının Esasları Ahmed Naim TDV Yay.

İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar Komisyon DİB Yay.

Sünnetin Işığında İslam Ahlakının Esasları Lütfi Doğan, DİB Yay.

İslam’da İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları İrfan

Abdulhamid, Mustafa Saim Yeprem, TDV Yay.

Yaşayan Dünya Dinleri Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz DİB Yay.

Tecvid
Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü
İslam Tarihi
İslam Ahlakı
Anayasa
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun www.mevzuat.gov.tr

www.diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin

Amirleri Yönetmeliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

Ek-1: Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu

Soru Kitapçığı Okuma Durumu
? Okuyucu talep ediyorum.
? Büyük puntolu kitapçık talep ediyorum.
? Normal boyutta kitapçık talep ediyorum.
Cevap Kağıdı İşaretleme Durumu
? İşaretleme yapabilirim.
? İşaretleyici talep ediyorum.

v

Aday Bilgileri
T.C. Kimlik / YU No. Tarih
Adı Soyadı İmza
Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu ve yapılan değerlendirme neticesinde yetkililerce uygun görülen biçimde sınava girmeyi kabul ediyorum.
Engel/Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler
Sürekli/Geçici Engel yahut Sağlık Problemi
? Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı ? Ürogenital Sistem
? Ortopedik / Kas İskelet Sistemi ? Özgül / Özel Öğrenme Güçlüğü
? Görme ? Onkolojik Hastalıklar
? Destekle Yürüyor ? Otizm
? CP Hastası ? Obezite
? Zihinsel, Ruhsal, Davranış Bozuklukları ? Hamile
? Yaygın Gelişimsel Bozukluk ? Diğer:

Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

Özel Araç/Gereç Kullanma Talebi

? Yürüteç ? Enjektör / Şırınga ? İlaç
? Baston, Koltuk Değneği ? Şeker Ölçüm Cihazı ? İnsülin İğnesi / Kalemi / Pompası
? İnsülin Pompası ? Diren, Kateter ? Göz Damlası
? İşitme Cihazı ? Boyunluk ? Sonda
? Protez ? Maske ? Oturma Simidi
? Elektronik Büyüteç ? Dizlik ? Destek Malzemesi (Yükseltici Materyal)
? Kalp Pili ? Hasta Bezi ? Eldiven / Havlu / Peçete / Bez
? Kağıt Torba ? Korse ? Astım İlacı / Spreyi / Pompası
? Ek Gıda (Paketli) ? Bandaj / Sargı ? Diğer (Dilekçede açıklanmalıdır)

Gönderim Adresi: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ESKİŞEHİR

Ek-2: Sınav Kuralları

1. Vaizlik Giriş, Murakıplık ve Görevde Yükselme Sınavlarından herhangi birisine başvuracak adaylar için sınav süresi 90 dakikadır. Vaizlik Giriş/Murakıplık Sınavları ile birlikte Görevde Yükselme Sınavlarından birisine başvuracak adaylar için sınav tek oturum olup süresi 180 dakikadır.

2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

3. Yanlış yanıtlarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek yanıtsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.

5. Sınav boyunca diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı biçimde personellerin de adaylarla yakında zamandan ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

6. Size verilen yanıt kağıdının üzerindeki kimlik detaylarınızi kontrol ediniz, alakalı alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kağıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan personelleri uyararak size ait yanıt kağıdını isteyiniz. Başkasına ait yanıt kağıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

7. Cevap kağıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan yahut birden fazla grubu kodlayanların sınavları geçersiz sayılır.

8. Cevap kağıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.

9. Cevap kağıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

10. Cevaplarınızı, yanıt kağıdında alakalı test için ayrılmış olan alana, yanıt yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Her sorunun tek bir doğru cevabı mevcuttur. Bir soru için birden fazla cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış yanıtlamış sayılacaksınız.

12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına bi hayli hızlıca bakarak hatalı veya eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhal sınav personellerine başvurunuz. Sınav personelleri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

13. Cevap kağıdınızda gösterilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşı karşıya geldirınız. Aynı değilse, sınav personellerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

14. Soru kitapçığınızdaki alakalı alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde maksadıyla kullanabilirsiniz.

15. Aşağıdaki durumlarda sınav personelleri aracılığıyla Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek alakalı adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kaidelerina ve sınav personellerinin ikazlarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli

eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat özelliği dışında özelliği bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı yahut resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kağıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (adayların sınav giriş belgesinde özel olarak gösterilenler hariç) yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

d) Cevapları, yanıt kağıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, yanıt kağıdında işaretleme

yapmak,

f) Sınav personelleri aracılığıyla adayın kimliğinden şüphe duyulması,

g) Cevap kağıdını ve/yahut soru kitapçığını sınav personellerine eksiksiz ve sağlam biçimde teslim etmemek,

sınav salonu dışına çıkarmak,

h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,

16. Sınav bitiminde, yanıt kağıdınızı ve soru kitapçığınızı salon personellerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen yanıt kağıtları dikkate alınmayacaktır.

İlgililere açıklamalur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu makalemizde DİB aracılığıyla yapılacak olan 500 vaiz alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara Diyanet iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER VAİZ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, vaiz alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan vaiz alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu