Başvurular

DİB 400 din görevlisi alımı yapacak 2022

DİB 400 din görevlisi alımı yapacak 2022, iş başvuru bölümüzde DİB 400 din görevlisi alımı yapacak ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. DİB 400 din görevlisi alımı yapacak başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

DİB 400 din görevlisi alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı veya bilinen kısa adı ile DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile yurtdışı için anlaşmali din görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamı içinde 400 din görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 17 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı 400 Din Görevlisi Alımı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav İşlemleri
 • Sınav Konuları Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 400 Din Görevlisi Alımı 2018

İlgi: a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A

Maddesi-Değişik Altıncı Fıkra,

b) 19.07.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli

Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar,

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 15.11.2018 tarihli ve 127 sayılı Kararı.

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla anlaşmali personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

Atama Yapılacak Kadroların
Bulunduğu Yer Unvanı Adedi
Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Yurtdışı Sözleşmeli Personel

(Din Görevlisi)

400

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • İlgili ülke vatandaşlığına yahut süresiz oturma iznine sahip olmak,
 • Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak yahut Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla denkliği kabul gören yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),
 • İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil yahut o ülkede sıklıkla kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak veya ülkeler arası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM aracılığıyla en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul gören bir belgeye sahip olmak. Lakin, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta yahut yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile alakalı her hangi bir özrü bulunmamak,
 • İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
 • Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,
 • İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında anılır olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
 • Yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil kabiliyetine sahip olmak,
 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

a) II. Bölümde gösterilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda gösterilen belgelerle birlikte 19.11.2018-17.12.2018 tarihleri içinde mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurt dışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

1. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav açıklamasu bölümünden aşağı indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

2. Ek-2 Aday Bilgi Formu – Özgeçmiş (Sınav açıklamasu bölümünden aşağı indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

3. Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Sınav açıklamasu bölümünden aşağı indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

4. Dini yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

5. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren alakalı fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ (denklik belgesi olmayanların evrakları Başkanlığa gönderilmeyecek),

6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta yahut yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi veya ülkeler arası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM aracılığıyla en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul gören belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

7. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta yahut yükseköğrenimini tamamlayanlar için söz konusu diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk aracılığıyla onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,

T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile alakalı ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve alakalı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk aracılığıyla onaylı Türkçe tercümesi,
Yabancı uyruklular için kimlik kartının yahut pasaportunun fotokopisi ve alakalı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk aracılığıyla onaylı Türkçe tercümesi,
10. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi,

11. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf yahut ertelenmiş olanların ise muaf yahut ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,

b) Bu açıklamada tespit edilen esaslara uygun olmayan ve başvuru tarihi bitimine kadar alakalı birimlere şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlükleri, başvuru yapan ve bu açıklamada gösterilen şartları taşıyan adayların isim listesini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız (disiliskiler@diyanet.gov.tr) elektronik posta adresine iletecek, başvuru evraklarını ise en geç 31.12.2018 tarihinde Başkanlığımızda olacak biçimde kargo ile göndereceklerdir.

d) Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları, Müşavirlik/ Ataşelik aracılığıyla Başkanlığa gönderilmeyecek; başvuru esnasında gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

Sınav İşlemleri

a) Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı yazılı ve/yahut sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

b) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurt içinde yahut ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası “açıklamalar” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

c) Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası “açıklamalar” bölümünde ilan edilecektir.

d) Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı yahut pasaport veya sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

f) Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası yahut alakalı ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası “açıklamalar” bölümünden öğrenebileceklerdir.

Sınav Konuları Nelerdir?

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

2) Genel Kültür, (30 puan)

3) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

Sınav İçin Kaynak Eserler Nelerdir?

SN KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
2 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
4 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
5 Hadis Usülü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)
6 Riyazü’s-Salihin Ebü Zekeriyya en-Nevevi
7 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
8 Tefsir Usülü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
9 Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)
10 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

a) Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.

b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların anlaşmaleri feshedilecektir.

c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her seferinde birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.

d) Atamalar, Ek-4 listede gösterilen ülkelere yapılacaktır.

e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin gereksinimlerine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din personellerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

VIII- Diğer Hususlar

a) Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi vazifeye başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

b) Bu açıklamadaki şartlar, yalnızca bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile alakalıdir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

c) Sınav ve sonuçları ile alakalı Başkanlığımız web sayfası “açıklamalar” bölümünde yapılan tüm açıklamalar adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve bunun bunun yanında yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İletişim

Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A

06800 Çankaya ANKARA

e-mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon : +90 312 295 75 63-69

Faks : +90 312 286 97 14

Başvuru Formunu İndirmek İçin TIKLAYIN

Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş İçin TIKLAYIN

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu TIKLAYIN

Sözleşmeli Din Görevlisi İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi TIKLAYIN

Bu makalemizde DİB aracılığıyla yapılacak olan 400 din görevlisi alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara DİB iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER DİB HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, dib hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan dib açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu