Başvurular

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 2022

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Adana ilimizde yer almakta olan Çukurova Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamı içinde hemşire, eczacı, sosyal çalışmacı, sağlık fizikçisi alımı yapılacaktır. Toplam 162 anlaşmali personel istihdam edilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere yazımız devamından varabilirsiniz.

 • Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda gösterilen pozisyona anlaşmali personel istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

*Aranan nitelikleri belgelemek zorunludur.

 • Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesi
 • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası
 • Neonatal Resusitasyon Programı Sertifikası
 • Sağlık Bakanlığınca verilen, hastayı, hastalıklara göre kodlanması için Teşhis ile İlişkili Gruplar (TİG) eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifika sahibi olmak.

GENEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle alakalı koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda gösterilen genel şartlar aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali olarak istihdam edilenler, hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmaleri feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93

Puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.

D) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

E) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

SIRA

NO

UNVANI ADET BÜTÇE

GİDERLERİ

ARANAN NİTELİKLER
01 HEMŞİRE 3 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Dahiliye Yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak.
02 HEMŞİRE 3 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Hemodiyaliz Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 ve 2 no’ lu belgeye sahip olmak
03 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak
04 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak
05 HEMŞİRE 2 ÖZEL BÜTÇE İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir Üniversite hastanesinin Erişkin Acil Bilim Dalında 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak.
06 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Doğumhane Ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak. 1 ve 3 no’lu belgeye sahip olmak.
07 HEMŞİRE 4 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde 4 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak. Organ Nakli Ameliyatında işinde uzman olmak.
08 HEMŞİRE 114 ÖZEL BÜTÇE İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak.
09 SAĞLIK

TEKNİKERİ

9 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği (önlisans) programından mezun olmak.
10 SAĞLIK

TEKNİKERİ

10 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri yahut Radyoloji programlarından mezun olmak.
11 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 3. Basamak Üniversite hastanesinde en az 3 yıl deneyimi bulunmak. 4 no’lu belgeye sahip olmak.
12 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü mezunu olmak.
13 LABORANT 8 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
14 ECZACI 1 ÖZEL BÜTÇE Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
15 ECZACI 1 ÖZEL BÜTÇE Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (Radyofarmasi Laboratuvarında çalıştırılmak üzere)
16 SOSYAL

ÇALIŞMACI

1 ÖZEL BÜTÇE Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler yahut Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.
17 SAĞLIK

FİZİKÇİSİ

1 ÖZEL BÜTÇE İlgili fakültelerin Fizik Mühendisliği ve Fizik (lisans) bölümlerinden mezun ve Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
 •  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma yahut Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
 • 1 Adet Resim
 • Taahhütname (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Taahhütname doldurulacaktır.)
 • 2016 KPSS sınav sonuç belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istediğimiz belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istediğimiz belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile ilan edilen her pozisyonun 1 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden bu yana 5 iş günü içinde istediğimiz belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu zaman zarfında istediğimiz belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, alakalılerin adresine posta yolu ile bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 – 2331 (116 – 118)

Bu makalemizde Çukurova Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu