Başvurular

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı Yapıyor 2022

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı Yapıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü veya bilinen kısa adıyla CTE yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. CTE ilan kapsamı içinde 7467 personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde infaz koruma memuru, büro personeli, diğer sağlık personel, şoför, teknisyen, aşçı ve kaloriferci alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 21 Mayıs 2018 ile 11 Haziran 2018 tarihleri içinde iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı İlanı 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği gösterilen ceza infaz kurumları için anlaşmali pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır.

Sınavlar, hedeflenen personel sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 69 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezini) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. Adayların yerleşmek istediği her komisyon için puan sıralaması, boy-kilo ölçümü, sözlü sınav vb. işlemler ayrı ayrı yapılacak olup adayların bu hususu göz önüne alarak tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.

2. Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp başvuranlar içinden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon rakamının;

 • Sözleşmeli infaz ve koruma memuru ve destek personeli (şoför) için on katı (on katı infaz ve koruma memuru adayı bayan ve erkek için ayrı ayrı ) aday,
 • Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı ) aday,
 • Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) için ise yirmi katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar içinden doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro rakamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

Genel Şartlar:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak,
 • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 saygınlığıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Hizmet göreceği sınıfla alakalı özel kanun yahut diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar:

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 saygınlığıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Misal verilecek olursa; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut diğer lise ve dengi okulların ticaret yahut bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla bitirdiğını belgelemek yahut son başvuru tarihi saygınlığıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla bitirdiğını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler içinden, sınav sırasında her bir grup için komisyon aracılığıyla çekilecek kura sonucu tespit edilen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo yahut bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı alakalı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime rakamının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı yahut acil tıp teknisyenliği bölümlerinden veya bu bölümlerin lisans yahut ön lisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E-Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • En az meslek liseleri yahut teknik liselerin alakalı bölümlerinden mezun olmak,
 • Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • Halk Eğitim Müdürlükleri yahut diğer resmi kurum ve kuruluşların alakalı branşta gerçekleştirdiği kurslardan mezun olmak yahut alakalı branşta sertifika sahibi olmak, gerekmektedir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvuru tarihi : Başvurular 21/05/2018 günü başlayıp, 11/06/2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından yahut Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı yahut bilgisayar çıktısı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) yahut herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta yahut kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu aracılığıyla UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı alakalısinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile alakalı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine)ivedi gönderilecektir.

Adaylar yalnızca bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı veya farklı unvan için aynı veya farklı komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu biçimde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

(Misal verilecek olursa; adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için yalnızca bir yere başvuru yapacaktır. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde dahi büro personeli (cezaevi katipliği) yahut diğer bir unvan için de aynı yahut değişik bir yere başvuru yapamayacaktır.)

Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri:

EK-2 listede gösterilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

(Sınav merkezleridir).

Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 27/06/2018 tarihinde alakalı sınav merkezlerinde ve varsa alakalı sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, bunun bunun yanında yazılı bildirim yapılmayacaktır.Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon rakamının on katı aday içinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere29/06/2018 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları alakalı sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların bunun bunun yanında alakalı sınav merkezleri aracılığıyla ilan edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:

03/07/2018 tarihinde adayların daktilo yahut bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Şoförler için uygulama sınav tarihi:

06/07/2018 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte anlaşmali infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 16/07/2018 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 23/07/2018 tarihine kadar sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav tarihi:

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 10/09/2018 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak alakalı sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları:

 1. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 2. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
 3. Genel kültür (20 puan),
 4. Bir konuyu kavrama ve ifade kabiliyeti (20 puan), konularından buluşmaktedir.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman yahut usta öğreticilerinden yahut diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli bireylerin görüşüne başvurulabilir.

Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik hemen hemensına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken ilk kez hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

17. İlanda gösterilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar ile ilgili yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

18. Sınav sonucunun tebliğinden bu yana 15 gün içinde belgelerini teslim etmeyen yahut yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içinde görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların anlaşmaleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için tespit edilen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi aracılığıyla yapılacaktır.

19. İlan metninde belirtilmeyen hususlar ile ilgili, alakalı mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

20. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden;söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, alakalılerin ileride mağduriyete uğramamaları yönünden (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

DUYURULUR

EK-1 : Başvuru formu

EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar (Sınav Merkezleri)

EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Tüm bu eklere ve ilanın tam metnine BURADAN varabilirsiniz.  Bu makalemizde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 7467 personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara CTE iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu