Başvurular

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

Celal_Bayar_ÜniversitesiCelal_Bayar_Üniversitesi

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayına giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda bulunan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim ve Lisans mezunları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlarda anlaşmali personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Büro

Personeli

1 (bir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye Bölümünden mezun olmak; en az 1 (bir) yıl üst düzey yönetici asistanlığı deneyimine sahip olmak; yönetici asistanlığı, tıp sekreterliği, bilgisayar işletmeni, İngilizce, Hastane bilgi yönetim sistemi sertifikalarına sahip olmak; sorun çözme teknikleri, TS-EN ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi, Risk Analizi, 5S prensibi seminerlerine katılım belgelerine sahip olmak.
002 Büro

Personeli

1 (bir) Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümünden mezun olmak; en az 2(iki) yıl yönetici asistanlığı deneyimine sahip olmak; sorun çözme teknikleri, proje yönetimi, sözsüz iletişim(beden dili), beyin dili (LNP) programı seminerlerine katılım belgelerine sahip olmak.
003 Büro

Personeli

1 (bir) Lise mezunu olmak; Üniversite hastanelerinin kalite yönetim biriminde en az 2(iki) yıl deneyime sahip olmak; halkla ilişkiler, insan kaynakları personel yönetimi, insan kaynakları personel özlük dosyaları, ücret ve bordrolama, insan kaynakları iş hukuku uygulamaları, satış ve pazarlama, İngilizce B1 sertifikalarına sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)T.C. Vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

2-Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına, Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2014 KPSSP3, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Adayların nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “anlaşmali olarak istihdam edilenler hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istediğimiz belgeler ile birlikte (noter tasdikli yahut aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için nitelik kodu altını çizerek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istediğimiz belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler ile ilgili yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içinde www.cbu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2-Öğrenim Belgesi (aslı yahut onaylı sureti)

3-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5-Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istediğimiz süre kadar, istediğimiz alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları veya önceden çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belgenin aslı.)

6-Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı yada onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstasyon Mevkii 45040 Şehzadeler/MANİSA Tel:0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

b: www.cbu.edu.tr


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu