Başvurular

Bu İlana Başvuru İçin Bugün Son Gün!

Bu İlana Başvuru İçin Bugün Son Gün!, iş başvuruları bölümünde Bu İlana Başvuru İçin Bugün Son Gün! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Bu İlana Başvuru İçin Bugün Son Gün! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Bu İlana Başvuru İçin Bugün Son Gün!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi web sitesi üzerinden 17.10.2019 tarihinde bir ilan yayımlamıştı. Yayımladığı ilanda ‘Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni‘ ünvanı adı altında personel alımı yapacağını bildiren Kurul, ilanın başvuru son tarihi olarak 04.11.2019 (bugün) mesai bitimi saat: 17:30’a kadar vakit belirlemişti. İşte o ilan ve ayrıntı kısmı…

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamı içinde istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı gösterilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam aşağıda altı çizildiği sınıf, unvan, derece ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Kadro Sınıfı : Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Kadro Unvanı : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Kadro Derecesi : 10 uncu dereceli 2 kadro, 9 uncu dereceli 3 kadro

KPSS Puan Türü : Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94

Kadro Sayısı : 5

I) Başvuru Yeri ve Şekli

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde bulunan 2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formunu temin ederek alakalı tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA) Başvurular 30/10/2019 tarihinde başlayıp, 04/11/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) saygınlığıyla sona erecektir. Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon rakamının 5 (beş) katı olan 25 (yirmibeş) aday arasında yer alanler Uygulama Sınavına (Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 09/11/2019 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 12/11/2019 tarihinde saat 09:00’dan bu yana Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

II) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde gösterilen;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 04/11/2019 tarihi saygınlığı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak yahut en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- ÖSYM aracılığıyla 2018 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

III) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2-Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar yönünden öğrenim belgesinin aslı yahut onaylı örneği (Noter aracılığıyla yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması veya aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir); Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise yahut dengi okul mezunu olanlar yönünden ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının aslı yahut örneği (Noter aracılığıyla yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması veya aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.

IV) Diğer Hususlar

Adayların Kurulumuzun www.hsk.gov.tr adresli internet sitesinde bulunan “2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek alakalı tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgelerini gösterilen zaman zarfında teslim etmeyen adaylar, Uygulama Sınavına ve Sözlü Sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk alakalı adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. Usulüne uygun ve/yahut zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik yahut hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. Uygulama Sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon rakamının 5 (beş) katı olan 25 (yirmibeş) aday Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden bu yana 3 gün içinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan adaylar, Sözlü Sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

VI) Uygulama Sınavı

Uygulama Sınavı; adayların bi hayli hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi maksadıyla, komisyonca tespit edilen bir metnin imla kaidelerina ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan bir hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilen metinler içinden komisyon aracılığıyla sınav günü tespit edilen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kaidelerina ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime rakamının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

VII) Sözlü Sınav

Uygulama Sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak olup,

Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade kabiliyeti 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda başarılı olanların; merkezi sınav (KPSS) puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme neticesinde aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik verilecektir. Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istediğimiz zaman zarfında teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar vazifeye başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların yahut atanma ile ilgilin vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar içinden nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır. Değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının bilinmesi halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları ve anlaşmaleri iptal edilecektir.

Ayrıca bu adaylar ile ilgili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar ile ilgili alakalı mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Duyurulur.

İlana erişmek için : https://bit.ly/36yDbL8 adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu