Başvurular

Bozyazı Belediyesi memur alımı yapıyor 2022

Bozyazı Belediyesi memur alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Bozyazı Belediyesi memur alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Bozyazı Belediyesi memur alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Bozyazı Belediyesi memur alımı yapıyor

Mersin ilimizde yer almakta olan Bozyazı Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bozyazı Belediyesi memur alımı ilanı kapsamı içinde zabıta memuru, mühendis, tekniker, tahsildar alımı yapacaktır. Adaylar 4 Ocak 2019 ile 8 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Bozyazı Belediyesi İşçi Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Bozyazı Belediyesi İşçi Alımı İlanı 2019

Bozyazı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara sözlü sınav yapılarak açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bozyazı Belediye Başkanlığının boş mühendis, tekniker, zabıta memuru, memur ve tahsildar kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

1.2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2018 yılı KPSS P93, KPSS P3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre; tartılma ve ölçülme, aç karnına, soyunup ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • Mühendis, tekniker ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
SNF KADRO

UNVANI

KADRO

DERECESİ

ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS

TÜRÜ

KPSS

PUANI

THS Mühendis 6 1 İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması. Erke k/ Kadın KPSS P3 En az 65
THS Tekniker 7 2 Elektrik,

iklimlendirme- soğutma programlarından önlisans mezunu olmak En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

Erkek /Kadın KPSS P93 En az 60
GİH Zabıta

Memuru

10 3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

Erkek /Kadın KPSS P3 En az 60
GİH Memur 10 3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. Erkek /Kadın KPSS P3 En az 60
GİH Tahsildar 10 3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. Erkek /Kadın KPSS P3 En az 60

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru Sırasında;

 • İş Talep Formu Kurumumuz www.bozyazi.bel.tr İnternet adresinden temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi.
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.
 • İki adet fotoğraf. (1 adeti forma yapıştırılacak.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için:

Adaylar, www.bozyazi.bel.tr İnternet adresi üzerinden yahut belediyemizden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 04/01/2019 dan 08/01/2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 içinde) müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvurular, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:16 adresindeki Bozyazı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacaktır. Zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında belediyemizce yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmeler ve açıklamada gösterilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı:

T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile 11/01/2019 tarihinde belediyemiz www.bozyazi.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ” Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

5.1- Sınav Yeri ve Zamanı

Memur alımı sınavı için 17/01/2019 günü saat 09.00’da başlamak üzere Bozyazı Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı aday sınava çağırılacaktır.

5.2-Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdarelerle alakalı temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

6-SINAV DEĞERLENDİRME -SONUÇLARA İTİRAZ:

Değerlendirme,

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan),
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15 puan),
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puan),
 • Mahalli İdareler ile alakalı temel mevzuat konularında (15 puan),
 • Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesi (40 puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz İnternet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz İnternet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin İnternet adresinde ilanından bu yana 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla 7 gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Bozyazı Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan işçi alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara Bozyazı Belediyesi iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER BOZYAZI BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bozyazı belediyesi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan bozyazı belediyesi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu