Başvurular

BDDK 150 uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022

BDDK 150 uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde BDDK 150 uzman yardımcısı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. BDDK 150 uzman yardımcısı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

BDDK 150 uzman yardımcısı alımı yapıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya bilinen kısa adı ile BDDK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. BDDK ilan kapsamı içinde 150 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 Kasım 2018 ile 26 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • BDDK Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav Konuları ve Sınavın Değerlendirilmesi

BDDK Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumluna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 22 – 23 Aralık 2018 Cumartesi -Pazar günlerinde sabah ve öğle saatlerinden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi İnternet sitesinden (www.bddk.org.tr) açıklamalacaktır. Adaylara bunun bunun yanında bir tebligat yapılmayacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 50, bankacılık uzman yardımcısı için 80 ve BDDK uzman yardımcısı için 20’dir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

A) Genel Şartlar:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu saygınlığıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması veya ile ilgili iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda yahut bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması yahut kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye dışında tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması yahut kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar ikaznca ağır hapis yahut beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar ikaznca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri ile ilgili mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut diğer kanunlar ikaznca basit yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından yahut bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde bulunan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde gösterilen şartları taşımayan bireyler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı yahut imza ytesirini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak mecburiyetindedirler. Kurum denetimleri neticesinde, bu Kanun yahut alakalı diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir biçimde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza ytesirini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamı içinde çalışması yagizli tutulanlardan olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar:

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,

bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yurt içindeki yahut yurt dışındaki fakülte yahut yüksekokullardan mezun yahut gösterilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2017 ve 2018 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 yahut KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 1000 kişi içinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 yahut KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 600 kişi içinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 yahut KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

-Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği yahut dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi, -Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği yahut dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 100 kişi, -Bilişim-3: Endüstri mühendisliği yahut dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi, -Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri yahut dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içinde bulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 yahut KPSSP7” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340 kişi içinde bulunmak.

d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 yahut KPSSP42” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 3 Aralık 2018 tarihi saygınlığıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta gösterilen avukatlık ruhsatının aslı yahut onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, 15 Kasım 2018 tarihi saat 14.00’da başlayıp, 26 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvuru yöntemi;

Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde bulunan “Başvuru Formu“nun on-line olarak doldurulması, Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi“nin çıktısının alınarak aday aracılığıyla imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en son kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir), “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 3 Aralık 2018 tarihi saat 16.00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL” adresine yalnızca posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. (Aynı posta gönderimi içinde birden fazla sınav başvuru dilekçesi bulunmaması gerekmektedir.)

Postadaki gecikmeler sebebiyle 3 Aralık 2018 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) açıklamalacaktır.

Sınav Konuları ve Sınavın Değerlendirilmesi

A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda açıklanmıştır:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Aday aracılığıyla tercih edilecek İngilizce, Fransızca yahut Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği yahut dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

d) Aday aracılığıyla tercih edilecek İngilizce, Fransızca yahut Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar yahut dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

d) Olasılık, İstatistik,

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday aracılığıyla tercih edilecek İngilizce, Fransızca yahut Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

d) Aday aracılığıyla tercih edilecek İngilizce, Fransızca yahut Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday aracılığıyla tercih edilecek İngilizce, Fransızca yahut Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

C) Sınavın Değerlendirilmesi;

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu yahut grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav hususundan yahut grubundan en az 60 puan alınması ve sınav hemen hemensının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav neticesinde 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav hemen hemensının en az 70 puan olması gerekir.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL Tel: 0 (212) 214 58 79 – 56 63

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi İnternet adresinden (www.bddk.org.tr) yahut gerek görülmesi halinde alakalılerin iletişim adresleri üzerinden açıklamalacaktır.

Bu makalemizde BDDK aracılığıyla yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgilere yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara BDDK iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan uzman yardımcısı alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu